پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( نهضت ملی شدن صنعت نفت )

پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( نهضت ملی شدن صنعت نفت ) پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس ۱۲: نهضت ملی شدن صنعت نفت این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۵۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و […]

پاورپوینت درس یازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن )

پاورپوینت درس یازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن ) پاورپوینت درس یازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهمدرس ۱۱: اشغال ایران توسط متفقین و آثار آن این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۵۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب […]

پاورپوینت درس دهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( سقوط رضا شاه )

پاورپوینت درس دهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( سقوط رضا شاه ) پاورپوینت درس دهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس ۱۰ : سقوط رضا شاهاین پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۶۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده […]

پاورپوینت درس نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم( ویژگی های حکومت رضا شاه )

پاورپوینت درس نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم( ویژگی های حکومت رضا شاه ) پاورپوینت درس نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس ۹ : ویژگی های حکومت رضا شاهاین پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۶۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته […]

پاورپوینت درس هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( رضا خان , تثبیت قدرت )

پاورپوینت درس هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( رضا خان , تثبیت قدرت ) پاورپوینت درس هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس ۸ : رضا خان , تثبیت قدرتاین پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۶۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته […]

پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( کودتای ۱۲۹۹)

پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( کودتای ۱۲۹۹) پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصرایران پایه یازدهم درس ۷ : کودتای ۱۲۹۹ این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۴۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری […]

پاورپوینت درس ششم تاریخ معاصرایران پایه یازدهم( دوره دوم مشروطه )

پاورپوینت درس ششم تاریخ معاصرایران پایه یازدهم( دوره دوم مشروطه ) پاورپوینت درس ششم تاریخ معاصرایران پایه یازدهمدرس ۶ : دوره دوم مشروطه  این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۸۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری […]

پاورپوینت درس پنجم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( مشروطه در دوران محمد علی شاه )

پاورپوینت درس پنجم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( مشروطه در دوران محمد علی شاه ) پاورپوینت درس پنجم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس ۵ : مشروطه در دوران محمد علی شاهاین پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۶۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب […]

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه )

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه ) پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس ۴ : آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۶۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری […]

پاورپوینت درس سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( زمینه های نهضت مشروطه )

پاورپوینت درس سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( زمینه های نهضت مشروطه ) پاورپوینت درس سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس ۳ : زمینه های نهضت مشروطه این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۵۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی […]